Hírek

Távoktatás - 2020. március 25, szerda

Gyakori kérdések és válaszok oktatóknak az új oktatási renddel kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK - Oktatóknak

2021. május 26.

Milyen lehetséges vizsgáztatási módszerekkel élhetünk?

Lehetséges vizsgáztatási módszerek:

Hagyományos jelenléti: A vizsgáztatás hasonló rendszerben zajlik, mint a járvány előtt.
In-house online: A vizsgáztatás online felületeken (Teams, Moodle, Unipoll) zajlik, de a hallgató az egyetem területén, kontrollált vizsgahelyiségben tartózkodik. Ez a hallgatói vizsgahelyiség lehet intézeti/klinikai, de lehet kari kezelésű vizsgaszoba is.

Distant online: Választható tantárgyak számonkérési formája lehet a járványügyi veszélyhelyzet időszakában. A számonkérés vagy vizsgáztatás online felületeken zajlik, és a hallgató lehet bárhol, ahol megfelelő technikával, nyugodt és járványbiztos környezetben, a csalás veszélyének minimalizálásával tud vizsgázni.

 

Lehetséges-e kötelező tantárgyak esetén online vizsgáztatni?

A kötelező tantárgyak esetén a vizsgáztatás kizárólag az PTE területén bonyolítható le jelenléti vagy in-house online formában, a választható tárgyak számonkérése történhet distant online formában is.

 

Mi alapján különíthető el az in house-online szóbeli vizsga vagy distant online szóbeli számonkérés során a technikai zavar és a vizsgacsalás kísérlete?

A vizsga során technikai zavar szándékos előidézése vizsgacsalásnak minősül, így ez esetben a vizsgacsalás szabályzatban rögzített jogkövetkezményei alkalmazandók.

Amennyiben a technikai zavar nem szándékos hallgatói magatartás eredménye, úgy az oktató és a vizsgázó (in-house online vizsga esetén a jelenlévő technikai személyzet segítségével) közösen kötelesek a technikai zavar elhárítása érdekében eljárni.

A technikai zavar, amennyiben a vizsgakérdés ismertetését megelőzően történt, annak ésszerű időn belüli elhárítása után a vizsgát folytatni lehet. Amennyiben a technikai zavar a vizsgakérdés ismertetését követően áll be, a vizsgát folytatni lehet és az oktató jogosult új vizsgakérdést feltenni.

Amennyiben a technikai zavar ésszerű időn belül nem hárítható el, a vizsga új időpontban való megtartására lehetőséget kell biztosítani. Ebben az esetben a technikai zavar miatt megszakított vizsga nem számít megkezdett érdemjegyszerzési kísérletnek, a vizsgázó vizsgáinak számába nem számít bele.

 

A COVID-19 járvány okozta veszélyhelyzetben milyen többlet-vizsgalehetőségeket biztosít a Kar a hallgatók számára?

A járványügyi okok miatti távollétek, akadályoztatások miatt a tantárgyfelelősök a megszokotthoz képest több vizsgalehetőséget biztosítanak a hallgatók részére. Írásbeli vizsga esetén a megszokott 5 helyett legalább 6 vizsgalehetőséget kell meghirdetni. Szóbeli vizsgák esetén a hallgatók képviselőjével történő más megegyezés hiányában minden vizsgahétre legalább két vizsganap szervezendő, és az összes vizsgalehetőség számának meg kell haladnia a tantárgyra jelentkezett hallgatók létszámának kétszeresét.

A tantárgyfelelősnek lehetősége van a vizsgaidőszak során is további vizsganapok és vizsgaidőpontok meghirdetésére, valamint akár hétvégi, munkaszüneti napokra (szombat, vasárnap) is vizsgát kiírni.

A Kar meghosszabbította a tavaszi szemesztert 2021. augusztus 31-ig, és az augusztusi előrehozott vizsgaidőszakot megelőzően rendkívüli vizsgaidőszakra ad lehetőséget, mely a járvány által dokumentáltan akadályozott hallgatók (kirendelt egészségügyi munkában részt vett hallgatók, önkéntes munkában részt vett hallgatók, kórházi zárójelentéssel igazolt COVID-19 betegségen a szemeszter során átesett hallgatók) számára egy vagy két vizsga letételére utólag is biztosít lehetőséget.

 

Mi minősül a vizsgák során igazolt hallgatói hiányzásnak a COVID-19 veszélyhelyzetben?

A vizsgákról dokumentáltan járványügyi okból történő hallgatói hiányzás igazolt hiányzásnak minősül, a hallgató a vizsgalehetőségét nem használja el, a betegséget, a védőmegfigyelést vagy kirendelt munkát követő bármelyik szabad vizsgaidőpontra feljelentkezhet.

 

Milyen dékáni méltányossági megítélésre van lehetőség a COVID-19 veszélyhelyzetben?

A TVSZ 17. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezésekben szereplő rendkívüli dékáni méltányossági lehetőség továbbra is fennáll a járvány által hátrányosan érintett hallgatóink számára.
 

A 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterében lesz-e lehetőség rendkívüli vizsgaidőszakra?

Az önkéntes munkában, a kirendelésekben részt vevő, valamint a COVID-19 járvány által a tavaszi szemeszterben dokumentáltan jelentős mértékben akadályoztatott hallgatók számára a Kar 2021. augusztusában rendkívüli vizsgaidőszakot biztosít. A rendkívüli vizsgaidőszakban való részvétel feltételeiről, az ehhez kapcsolódó a határidőkről a Tanulmányi Hivatal legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napjáig tájékoztatja a hallgatókat.

Minden hallgatónkat arra bíztatjuk, hogy vizsgáikat esetleges akadályoztatásuk ellenére a szokásos hét hetes vizsgaidőszakban, sőt annak is lehetőleg az elején tegyék le, hiszen az augusztusi rendkívüli vizsgaidőszak kapacitása korlátozott lesz, és korlátozott hallgatói körnek egy, maximum két vizsga letételére ad majd lehetőséget.

 

Mire ad lehetőséget a meghosszabbított tavaszi szemeszter?

A kirendelésben, önkéntes egészségügyi munkában részt vevő hallgatók számára a 2020/2021. tanév tavaszi féléve meghosszabbodik 2021. augusztus 31-ig, úgy, hogy a rendkívüli vizsgaidőszakon kívül egyes gyakorlatok, gyakorlati jellegű oktatási elemek, készségszintű gyakorlások, egyes tanórák, valamint egyes – a hallgatók által igényelt és tantárgyfelelősök által jóváhagyott – pótlások a nyári időszakban is teljesítésre kerülhetnek, azzal, hogy a nyári időszakban teljesített, pótolt tanórák, gyakorlatok, készségek a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszteréhez számítanak.

 

A kirendelt egészségügyi munka miatt mulasztott tanórák, vizsgák és számonkérések nyilvántartása és pótlása hogyan zajlik?

A tantárgyfelelős lehetőséget biztosíthat a mulasztott alkalmak, zárthelyi dolgozatok, beszámolók, félévközi teljesítések pótlására a szemeszter során kirendelt és önkéntes egészségügyi munkát végzett hallgatók esetében, hogy a kirendelésből eredő kényszerű távollét a hallgatónak ne okozzon hátrányt. Amennyiben a tantárgyfelelős megítélése szerint pótlásra nincs szükség vagy lehetőség, úgy az önkéntes és kirendelt munka időtartama nem számít a TVSZ szerinti hiányzásnak.

Az önkéntességgel/kirendeléssel töltött idő továbbra is elszámoltatható, amennyiben tartalmi szempontból illeszthető a nyári-, klinikai blokk-, vagy szigorló éves gyakorlatokhoz (legkésőbb a következő tanév végéig). A beszámítási rendszer ebben a dokumentumban elérhető.

 

Sor kerül-e tanulmányi okból önköltséges képzésre történő átsorolásra a jelenlegi tanévben?

A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében az önkéntes és kirendelt hallgatók esetén tanulmányi okból (nem megfelelő kreditszám, tanulmányi átlag) történő átsorolásra a 2021/2022-es tanévre nézve nem kerül sor.

Ez azonban nem érinti az államilag finanszírozott képzési idő meghosszabbodása miatti átsorolásokat.

 

Kinek a feladata és felelőssége a vizsgákon történő járványügyi előírások betartása, valamint betartatása?

A tantárgyfelelősök feladata annak megszervezése, hogy a vizsgák az aktuális szabályozási és járványügyi körülményekhez igazodva, magas színvonalon megvalósuljanak. Ehhez mind a Kartól (in-house online vizsgák felügyelete), mind a Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóságtól (fertőtlenítőszer, takarítás, szellőztetés, maszkok) segítséget kapnak.

Az aktuális, reményeink szerint javuló, járványhelyzetben oktatók, oktatásszervezők és hallgatók közös kötelessége a járványügyi előírások maradéktalan betartása és egymás figyelmének felhívása a szükséges védelemre, az ebben történő aktív közreműködés.

A járványügyi rendelkezések megsértése, azokkal történő szembeszegülés fegyelmi eljárást, indokolt esetben biztonsági szolgálati vagy rendőri intézkedést von maga után, és ez hallgatók esetében akár a hallgatói jogviszony megszüntetéséhez is vezethet.

 

A vizsgáztatás biztonságosságához el lehet-e kérni a hallgatóktól a COVID-19 védettségi, oltási igazolást?

A hagyományos jelenléti és az in-house online vizsgák lebonyolítása során az COVID-19 elleni védőoltás megléte különleges kivételektől (betegkontaktussal járó, klinikai számonkérések) eltekintve nem tehető a vizsgán történő részvétel feltételévé.
Természetesen Karunk mind személyzetünk, mind hallgatóink esetében támogatja a minél nagyobb mértékű átoltottságot, és folyamatosan segíteni igyekszik az oltások, valamint az oltásokról szóló igazolások teljes körű megszerzésében.

 

Lehet-e videót készíteni az in-house online vizsgákról és distant online számonkérésekről?

Az online vizsgákon a vizsgáztató számára javasolt a videófelvétel készítése a későbbi viták könnyebb tisztázása és esetleges technikai problémák könnyebb elháríthatósága érdekében. A hallgatót a felvételről a vizsga megkezdését megelőzően tájékoztatni kell. A hallgató szóbeli nyilatkozatával hozzájárul a felvétel elkészítéséhez vagy, amennyiben a hallgató kifejezetten nem járul hozzá, úgy a részére hagyományos jelenléti vizsgalehetőséget kell biztosítani.

A hallgató a vizsgákon nem készíthet kép-, és/vagy hangfelvételt.

 

Mik a járványügyi védekezés általános aktuális szabályai a jelenléti vizsgáztatás során?

A vizsgákon csak egészséges, fertőzéstüneteket nem mutató személy (hallgató, oktatásszervező, oktató) vehet részt

A vizsgák megkezdése előtt pre-triázs (testhőmérséklet mérés, nyilatkozat) végezhető.

A szabályos, orrot és szájat folyamatosan eltakaró sebészi maszk használata minden résztvevő (vizsgáztató, hallgató, teremfelügyelő, stb.) számára kötelező.

A termek rendszeres, vizsgánkénti, vizsgázónkénti takarításának, fertőtlenítésének, szellőztetésének biztosítása.

A vizsgahelyiségekben és előttük a folyosókon elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítők használata és arra történő figyelemfelhívás fontos.

A vizsga környezetében lévő mellékhelyiségekben a kézhigiénére folyamatos lehetőséget kell biztosítani szappan, papírtörölközők és fertőtlenítőszer biztosításával.

A mellékhelyiségekben is a 1,5 méteres távolságtartásnak megfelelő számú személy tartózkodhat egyszerre.

A hallgatók érkezésének minél pontosabb ütemezése fontos, időpontra érkeztetése kívánatos, a várakozás helyét a csoportosulások elkerülése érdekében ki kell jelölni.

A legalább 1,5 méter távolságtartás megkövetelése fontos, a vizsgára megjelenés, a vizsgáztatás és az ültetések, valamint a terem elhagyása során ezt figyelembe kell venni.

A vizsgáztatás lebonyolításával kapcsolatos fertőtlenítőszer-, maszk és takarítási többlet-igényt az intézetnek az Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóság felé legalább 5 nappal a vizsga előtt jeleznie kell.

A vizsga tervezése során a terem fertőtlenítéséhez, takarításához, szellőztetéséhez szükséges időtartamot, amely írásbeli vizsgák esetében a hallgatói létszámra való tekintettel kb. 30 perc, figyelembe kell venni.

 

Hogy biztosítható az in-house online írásbeli vizsgák technikai feltételrendszere?

Az in-house online írásbeli vizsgák lebonyolítása hasonló a hagyományos jelenléti írásbeli vizsgákhoz, azzal a különbséggel, hogy a hallgatók a Neptun Unipoll felületet vagy más internetes írásbeli vizsgáztatási rendszereket (pl. MS Teams, Moodle vagy egyéb) használnak a vizsgázás során.

A vizsga szervezése során a megfelelő minőségű internet hálózatot az Egyetem, a hallgató által használt informatikai eszközt pedig a hallgató biztosítja.

A hallgató köteles a vizsgára kijelölt helyiségben a megadott vizsganapon, a megadott időpontban, üzemképes állapotú (teljes mértékben feltöltött, vizsgához szükséges szoftverekkel felszerelt) számítógéppel megjelenni.

Az írásbeli in-house online vizsgahelyiségekben áram vételezésre korlátozottan van lehetőség, az informatikai eszközök esetében elsősorban akkumulátoros üzemeltetésre kell felkészülni.

A vizsga helyszínén a Kar biztosítja technikai személyzet jelenlétét, akik a hallgatóknak szükség esetén szakértő technikai segítséget tudnak nyújtani. Ennek előzetes biztosítása a tantárgyfelelős, valamint a kari Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály hatáskörébe tartozik.

 

Hagyományos szóbeli jelenléti vizsga menete

A vizsgáztatás a járványhelyzetet megelőző módon zajlik a járványügyi szabályok betartása mellett.

Javasolt a hallgatók érkezésének ütemezése, időpontra hívásuk annak érdekében, hogy a folyosókon a csoportosulás elkerülhető legyen.

Javasolt a vizsgahelyiségek gyakori fertőtlenítése, szellőztetése.

A hallgatók felkészülési idejének biztosítása során, a teremben tartózkodó hallgatók számának meghatározásánál és a vizsgáztatás teljes időszakában tekintettel kell lenni a távolságtartás szabályaira, függetlenül a résztvevők oltottsági állapotától.

 

In-house online szóbeli vizsga menete

Javasolt a hallgatók érkezésének ütemezése, időpontra hívásuk annak érdekében, hogy a folyosókon a csoportosulás elkerülhető legyen.

A vizsgáztatás során szükséges a teremfelügyeletről is gondoskodni annak érdekében, hogy a hallgató azonosítása, az esetleges technikai segítség nyújtás biztosított legyen és a nem megengedett segédeszközök használata is észlelhető legyen. A járványügyi veszélyhelyzetben szükséges nagyobb számú vizsgafelügyelet miatt a kari vezetés a vizsgafelügyelők számára többletfeladat keretében díjazást biztosít.

Az in-house online szóbeli vizsgák esetében, hasonlóan a hagyományos szóbeli vizsgáztatáshoz, biztosítható, sőt lehetőség szerint biztosítandó a hallgatók számára felkészülési idő. A vizsgázás színvonalát a felkészülési idő a hallgatók jelentős részénél javítja, annak biztosítása a kontrollált vizsgahelyszínek esetén követendő gyakorlat.

 

Egy vizsganapra megadott vizsgalehetőségekre vonatkozó javaslatok oktatók számára a COVID-19 időszakban.

Az egy vizsganapra megadott vizsgalehetőségek számát célszerű a technikai feltételektől, a rendelkezésre álló termek számától és kapacitásától függően maximalizálni.
A tantárgyfelelősnek lehetősége van az eredeti vizsgabeosztástól és a hallgatókkal történt korábbi megegyezéstől eltérően további vizsgaidőpontok, vizsganapok, vizsgahelyek meghirdetésére, akár az esti órákban vagy hétvégén is.
 

A vizsgáztatást megelőzően a hallgatók számára adható fontos és hasznos információk

A járványügyi szabályok szigorú betartására való felhívás.

A hallgatóknak a vizsgázás idejére minden egyéb, a vizsgán nem használt informatikai eszközüket (mobiltelefon, tablet, stb.) otthon kell hagyniuk, vagy a termen kívül kikapcsolt állapotban kell tartaniuk.

A hagyományos vizsgáztatáshoz hasonlóan a hallgató folyamatosan magánál kell tartsa személyi azonosítására alkalmas igazolványát, melyet a vizsga során bármikor, felkérésre be kell mutatnia.

 

Kari kezelésű termek esetén a Kar által biztosított technikai és egyéb szolgáltatások

A vizsgaszervezés során a vizsgáztató indokolt esetben igényelhet olyan kari kezelésű termeket, ahol a Kar központilag segítséget nyújt a vizsga lebonyolításában és felügyeletében.

A kari vizsgahelyiségek foglalásával, járványhelyzeti teremkapacitásával kapcsolatban a Tanulmányi Hivatal a teremfoglalásért felelős munkatársa, Pásztor-Gyaraki Nikolett tud további információval szolgálni. A vizsgák szervezése és Neptunban történő meghirdetése során a végleges hallgatói létszám megállapítása a tantárgyfelelős hatásköre.

Amennyiben a vizsgáztató nem tudja oktatók, doktorandusz hallgatók vagy az intézethez/klinikához tartozó egyéb személyek bevonásával megoldani a teremfelügyeleti, beléptetési feladatokat, úgy a Kar korlátozott kapacitásainak figyelembevételével, az igénybejelentés sorrendje szerint, törekszik erre a feladatra munkatársakat biztosítani.
A vizsgáztató köteles a vizsgafelügyelet módjáról, a tárgyspecifikus teendőkről a személyzet számára részletes, írásos útmutatót készíteni és legalább egy olyan kompetens személy jelenlétét biztosítani, aki a hallgatók számára a technikai támogatáson túl tud segítséget nyújtani.

 

Kontaktszemélyek a Karon történő vizsgáztatás lebonyolításával kapcsolatban

Teremfoglalás és az ahhoz kapcsolódó technikai igények leadása:

Pásztor-Gyaraki Nikolett (Tanulmányi Hivatal) nikolett.pasztor-gyaraki@aok.pte.hu

Technikai feltételek egyeztetése:

Kittkáné Bódi Katalin (Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály) katalin.kittka@aok.pte.hu

Takarítás:

Tarr Józsefné (Gondnokság) +36302628934, tarr.jozsefne@pte.hu

 

További információk:

Hírarchívum