Hírek

Távoktatás - 2020. március 25, szerda

Gyakori kérdések és válaszok oktatóknak az új oktatási renddel kapcsolatban

Frissítések

2020. 09. 14

Az alábbi gyakori kérdések elsősorban a 2019/2020-2. szemeszterben alkalmazott, teljes körűen távolléti, digitális oktatás időszakát fedik csak le. Javasoljuk a 2020/2021. tanévtől bevezetésre kerülő hibrid oktatás során az alábbiakon kívül a következő dokumentumok áttanulmányozását is, melyek segítéséget nyújtanak a hibrid oktatásra vonatkozó kari alapelvek, valamint a technikai lehetőségek megismerésében:

2020. 04. 09.

Kérdés-válaszok

Mik a fontos szempontok a távoktatási alkalmak megszervezésénél?

(1) Időben elküldött meghívó és információ az óra menetéről és az elektronikus platformról a hallgatóknak

(2) Előre összeállított órai tananyag (szöveg, kép, kérdőív, video)

(3) Az óra tartalmazzon oktató-hallgató interakciót (oktatói-hallgatói írásos konzultáció/chat, kérdőív kiküldése és az eredmények megvitatása, feedback kérdőív kitöltetése).

Miért van szükség az órarend szerinti oktatásra a távoktatási formában, hiszen azt a hallgatók bármikor tanulmányozhatják, utólag is megtekinthetik, elemezhetik a nekik megküldött anyagokat?

A hallgatók napi programja a távoktatási formában is ugyanolyan telített, mint a szokásos oktatás során. Emiatt nem nagyon van lehetőségük a megszabott órarendi időpontokon túlnyúló vagy különleges időpontokban tartott oktatásra. Másrészt a hallgatóknak is szükségük van pihenésre, amit fontos tiszteletben tartani. Természetesen szorgalmi feladatok alkalmazására, a kiemelten motiváltak számára adott külön feladatok feladására van lehetőség.

Miért fontos az, hogy az oktató a hallgató számára csak korlátozott mennyiségű feladatot adjon az órák előtt, alatt és után?

(1) Ha túl sok feladatot adunk fel, nem lesz időnk kijavítani és a hallgatókkal megkonzultálni.

(2) A hallgatók a többi órán is kapnak feladatokat, melyek szintén időigényesek.

Mi minősül megtartott tanórának az online oktatás során?

(1) Az órarendi időpontnak megfelelően az oktató és a hallgatók közvetlen kommunikációjával megtartott valós idejű foglalkozás.

(2) Pótlás vagy órarenden kívüli óra esetén az az alkalom, melyről a hallgatók szabályos értesítést kapnak, és melyen az oktatási anyag rendelkezésre bocsátásán túl oktató-hallgató interakció és/vagy az oktató által készített képi és hanganyag rendelkezésre bocsátása történik.

(3) Melyen kiscsoportos oktatás (gyakorlat, szeminárium, konzultáció) esetén hallgatói jelenlét dokumentálás történik.

Milyen módon tud a tantárgyfelelős pótlási lehetőséget biztosítani a rendkívüli tavaszi szünet elmaradt órái vagy más, technikai okból elmaradt foglalkozások helyett?

(1) A hallgatók évfolyam- és tannyelvspecifikus kötelező tantárgyi órarendjének szigorú tekintetbevételével.

(2) A hallgatókkal történő, közös megegyezéses időpont egyeztetés alapján.

(3) A többi tanórához hasonló, vagy azoktól eltérő formában (feladatok alapján történő konzultáció, tananyagrészek alapján történő megbeszélés, hallgató által készített beadandó feladat közös értékelése).

Miért van szükség arra, hogy az órarendi beosztásnak megfelelően megtörténjenek a tantermi előadások, hiszen a hallgatók bármikor megtekinthetik és megtanulhatják az előadásokat, melyeket a Teams elektronikus felületen vagy a Neptun MeetStreetben (a későbbiekben a PotePedián megtalálhatók.

Nem szabad alábecsülni az elektronikus tananyagfejlesztés munka- és időigényességét. Ha a tantermi előadások diasorainak összeállítása, majd évenkénti felújítása jelentős energiát igényel a felelős oktatóktól, akkor a távoktatási anyag kialakítása ennél még több energiát köt le. Emiatt fontos, hogy a munka egyenletesen oszoljon el a szemeszter hátralévő részében. Az órarenden kívül meghirdetett órák ütközésének veszélye jelentős.

Van-e lehetőség a gyakorlati kurzus-csoportok összevonására, és a gyakorlatok egész évfolyam vagy egy közös nagyobb csoport számára megtartására a távolsági oktatásban?

(1) A tanóra-összevonásokat, órarendtől eltéréseket a Kar alapvetően nem támogatja, az órákat lehetőség szerint az eredeti órarendnek megfelelő időpontban és formában kell megtartani. Azonban a tantárgyfelelős döntése alapján ettől egyes esetekben el lehet vagy kell térni.

(2) Szakmai és oktatásszervezési ok miatt összevonhatók hallgatói csoportok, amennyiben az online oktatás – eltérően a szokásos kontaktóráktól - ilyen kereteket tesz szükségessé és lehetségessé. Fontos tényező, hogy oktatói díjat kizárólag a megtartott órákra lehet elszámolni, tehát összevont órák esetében csak olyan oktató kaphat oktatói díjat, aki ténylegesen megtartja azt.

(3) Amennyiben a koronavírus járvánnyal kapcsolatos betegellátás miatt az oktatók nem tudják megtartani az adott órát, mert pl. beosztást kaptak rendkívüli klinikai szolgáltra, ügyeletre vagy a Koronavírus Ellátó Központba, összevonhatók órák vagy előre gondosan egyeztetett időpontban pótolhatók az elmaradt foglalkozások.

Hogy lehetséges Microsoft Teams programban több csoport számára közös órát tartani?

(1) Nem csak személyek meghívására van lehetőség egy csoportba, hanem a csoportok hivatalos nevének felhasználásával egész csoportokat is lehet meghívni. Ehhez be kell írni meghívottként a meghívandó csoport pontos megnevezését (ha szabályosan írjuk be, egy idő után felajánlja a csoport nevét a program).

(2) Az adott csoportok összevonásához technikai segítséget az Informatikai Igazgatóság Service Deskje tud adni.

Mik az elfogadott, jó módszerek a tantermi előadások távoktatási technikájára?

(1) Videóra felvett előadás, melyet a hallgatók központi tárhelyről megtekinthetnek.

(2) Voice over PowerPoint előadások, melynek keretében az oktató maga veszi fel előadásának hanganyagát a diasor levetítése során, így hanggal, magyarázattal kísért előadás keletkezik.

(3) Zoom vagy Teams konferencia, melyben a résztvevők látják a tanár előadását a tanteremhez hasonlóan.

Mi a titka a jó minőségű tantermi távelőadásnak?

(1) Megújított, korszerű, didaktikus, nem túlzsúfolt, 45 perces tanórához igazított diasor.

(2) Jó mikrofon, jó minőségű hangfelvétel (általában a számítógépekhez kapható külső mikrofonok, de a laptopokba, tabletekbe, telefonokba épített belső mikrofonok felvételi minősége is megfelelő).

(3) Az oktató arcképének, gesztusainak felvétele alárendelt jelentőségű.

(4) A hallgatók mikrofonja legyen a tantermi előadás során általában kikapcsolva, hogy ezzel csökkentsék a mikrofonok gerjedéséből eredő zavaró zörejek keletkezését.

(5) Megfelelő minőségű vezetékes vagy vezeték nélküli internetkapcsolat használata szükséges az optimális sávszélesség és stabilitás biztosítására.

Hogy lehet elektronikus eszközökkel gyakorlatot tartani?

(1) Mindenképpen szükséges egy stabil, az oktató által ismert működésű interaktív felület (Microsoft Teams, Google dokumentum, Google class, Zoom, stb.).

(2) Szerencsés a legalább egy nappal az óra előtt kiadott, mértéktartó mennyiségű elektronikus tananyag (szövegek, képek, videók, kérdőívek).

(3) Előnyös, ha a hallgatók kapnak a gyakorlathoz előkészítő feladatot, melynek megbeszélésével indulhat az óra.

(4) Amennyiben a gyakorlat jellege ezt lehetővé és szükségessé teszi, elfogadható több hallgatói csoport összevonása és a gyakorlat több oktató általi megtartása.

Milyen módon lehet értékes egy távoktatási formában megtartott klinikai szakmai gyakorlat?

(1) Amennyiben - ugyan hallgató-beteg, hallgató-oktató találkozást nem tartalmaz, de - fontos, gyakorlatias ismereteket tanít meg, kérdez ki, ismétel át, erősít meg.

(2) Amennyiben felkészít a szigorlatra, valamint a záróvizsgára.

(3) Amennyiben az orvosi gondolkodást, lényeglátást, betegközpontúságot gyakoroltatja.

(4) Amennyiben a professzionális fellépést támogatja a terminológia gyakoroltatásával, az írásbeli és szóbeli orvosi kommunikáció erősítésével.

(5) Amennyiben a hallgató választ kaphat lényeges, a gyakorlati tevékenységét érintő kérdésekre.

(6) Amennyiben a hallgató a konzultációk kapcsán megismerheti egy-egy orvos egyéniség személyes gyakorlatát, szemléletét.

Hogy lehet tudományos diákköri munkát végezni, dékáni pályamunkát és záróvizsga szakdolgozatot készíteni anélkül, hogy a hallgató bemehetne a laboratóriumba, betekinthetne a kórlapokba, találkozhatna a betegekkel, vagy személyesen találkozna konzulensével? Hogyan lehet szakdolgozatot védeni elektronikusan?

(1) Sajnos nem minden tudományos diákköri és szakdolgozati téma dolgozható fel távoktatási formában, személyes találkozások nélkül.

(2) A legtöbb esetben azonban a hallgató irányítható olyan módszerek, adatfeldolgozási feladatok, olyan munkák vagy részmunkák felé, melyek távolról, home-office-ból is végezhetők, és a hallgató teljesítménye értékes, önálló tudományos tevékenységnek minősíthető.

(3) Az oktató-hallgató interakció megfelelő alakításával a konzulensi tevékenység értékes lehet, és a hallgató munkájának értékét és önállóságát nem csökkenti.

(4) A szakdolgozat védésénél a bizottság telekonferencia beszélgetés keretében megszervezheti a védést, szabályzatainknak megfelelően. Pl. alkalmas erre a Skype, Zoom vagy a Microsoft Teams program.

Mit gondol a PTE ÁOK a hallgatói önkéntes betegellátó tevékenységről?

(1) A PTE ÁOK örömmel veszi hallgatóinak részvételét betegellátó feladatokban, de azokat nem teszi és nem is teheti kötelezővé.

(2) A kar nem gondolja úgy, hogy a szakmai gyakorlati tanulmányi követelmények kizárólag „önkéntes” tevékenység útján teljesíthetők, a tantárgyfelelősök megítélése alapján egyéb megoldásokra teret biztosítunk.

(3) Fontos azt is megemlíteni, hogy az önkéntes hallgatói betegellátó munka nem végezhető minden szakmai gyakorlati területen, nem minden klinikának, kórháznak azonos a betegellátási (túl)terheltsége, így nem mindenhol fogadnak önkénteseket, és jelenleg általános szabályként a hallgatók nem látogathatják az egyetem épületeit, így a klinikákat sem.

(4) Külföldi hallgatóink többsége számára a kommunikációs akadályok, nyelvi nehézségek miatt lényegesen nehezebb értékes önkéntes munkát vállalni.

(5) Az önkéntes betegellátó munka mellett a hallgatónak időt kell találnia egyéb tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésére.

(6) A kar beszámítja az önkéntes betegellátó munkát szakirányú (esetleg más) szakmai gyakorlatként az azt végző hallgatóknak, a kiadott igazolás(ok) alapján.

Miért nem szerencsés az online oktatás során, ha előadásomat, tananyagaimat nem készítem el az órarendben szereplő időpontra, hanem csak később, hiszen bármikor megnézhetik a hallgatók?

A rugalmasság a távoktatásban nem jelentheti azt, hogy egyenlőtlen terhelést kaphatnak hallgatóink. Biztosítani kell a tananyag és a tanulmányi munka egyenletes eloszlását a szorgalmi időszak során.

Az oktató kizárólag a tanórájának megfelelő mennyiségű tanulmányi munkát követelhet meg és adhat a hallgatóknak, tekintettel kell lennie a többi tárgyak tananyagára, hiszen az elektronikus kommunikáció kísértést jelent a túlzások (túlméretezett elektronikus tananyagok, túlzottan időigényes feladatok) irányában.

Milyen a nem megfelelő minőségű vagy színvonalú tananyag?

(1) Olyan hosszú, hogy az oktató sem olvassa el több, mint egyszer.

(2) Olyan hosszú, hogy az oktató nem olvassa el egyszer sem, de azt gondolja, úgyis tudja, mi szerepel benne.

(3) Olyan költséges, hogy a tantárgyfelelős sem maga, sem munkatársai számára nem szerzi be.

(4) Súlyosan idejétmúlt, és korszerűtlensége jó előadói technikával és kiegészítő magyarázattal sem korrigálható.

(5) Feleslegesen bonyolult, szakjaink képzési és kimeneti követelményrendszerét magasan meghaladó színvonallal.

(6) Aminek tananyagából maga a tantárgyfelelős is, de gyakorlatvezető kollégája biztosan megbuktatható.

(7) Aminek helyességével kapcsolatban már a tantárgyat tanító oktatók sem értenek egyet.

(8) Melyet a hallgató tannyelvétől eltérő nyelven írtak.

(9) Mely az előadások, gyakorlatok tematikájával jelentős mértékben ellentmondó állításokat tartalmaz.

Mire alkalmas a POTEcho?

A POTEcho a PTE ÁOK és GYTK gyors reagálású hallgatói feedback programja, melynek elérhetősége potecho.pte.hu.

(1) Alkalmas az oktató által a tanórát megelőzően előkészített feedback kérdőíven, a kérdőív kódja alapján az óra hallgatói véleményezésére.

(2) Alkalmas a tanóra közben, azt megelőzően vagy azt követően a hallgatók előképzettségének, felkészültségének, tudásának, véleményének gyors, akár az előadás diasorába építhető felmérésére, így akár a nagy létszámú tanórák interaktívabbá tételére.

Mit jelent a hallgatók számára kiadott tananyag és szemléltető anyag esetében a szerzői jogok tiszteletben tartása egy non-profit állami fenntartású egyetem esetében?

(1) Az idézett szövegeket szabályos hivatkozással kell ellátni.

(2) Az ábrákat ismert, eredeti forrásból, megfelelő forrásmegjelöléssel kell alkalmazni.

(3) Az előadások diasorai, a tananyagokban szereplő információk és ábrák csak arra jogosult hallgatók és oktatók által hozzáférhetők, mégis elkerülhetetlen nyilvánosságra kerülésük.

Mit jelent a hallgatók számára kiadott tananyag és szemléltető anyag esetében a betegjogok és személyiségi jogok tiszteletben tartása?

(1) Ugyan a hallgatókat is köti a beteg-adatokat érintő orvosi titoktartási kötelezettség, de (2) az adatvédelmi incidensek elkerülésére az oktatási anyagokban a betegadatok feltüntetése csak anonimizáltan történhet. (3) Az oktatási anyagokban személyekről készült felvétel csak azok írásos hozzájárulásával, a személy felismerhetőségének veszélye nélkül alkalmazható.

Milyen módon valósítható meg írásbeli vizsgáztatás online formában?

(1) A vizsgáztatás módjáról a tantárgyfelelősök döntenek a szakmai és technikai követelmények, adottságok alapján, lehetőleg legközelebb maradva a tantárgyleírásukban szereplő vizsgáztatási módhoz.

(2) A Neptun-Unipoll program használatával, melyet egyetemünkön és számos magyarországi felsőoktatási intézményben a korábbiakban is alkalmaztak távolsági, elektronikus vizsgáztatásra.

(3) Szükség lehet a kérdéssorok módosítására a távolsági vizsgáztatás jellegének megfelelően.

(4) Szükség lehet az elektronikus írásbeli vizsgáztatás mellett folyamatos videokonferencia formájában oktatói, vizsgafelügyelői jelenlétre, a vizsga helyszínének időszakos megfigyelésére.

(5) Megfelelő kérdések alkalmazásával, a vizsga „open book” formában is megszervezhető, melynek során a szakértői, személyes segítség kivételével minden segédeszköz használata megengedett.

Hogy tudok már most felkészülni a professzionális elektronikus szóbeli és/vagy írásbeli vizsgáztatásra?

(1) A PTE Oktatásszervezési Iroda folyamatosan biztosít lehetőséget elektronikus formában oktatók számára a Microsoft Teams és a Neptun-Unipoll programok használatának megismerésére, azok fejlettebb funkcióinak megtanulására.

(2) A minőségi kérdéstár időben történő összeállítása, és a kérdések hallgatókon történő tesztelése, validálása (gyakorló tesztek, feladatok, kérdések formájában) megkönnyíti az oktatók számára az írásbeli vizsgáztatáshoz használni kívánt programok készség szintű megismerését.

Milyen lehetőségem van a hallgatói jelenlét ellenőrzésére az online tanórák során?

(1) A Teams felületen a videókonferencián jelenlévő hallgatók, azon belül a beszélgetésekben résztvevő hallgatók listája a videókonferencia során látható. Amennyiben a programban beállítják, hogy a meghívottak részvétele kötelező, a nem bejelentkezett hallgatók listája a részt vevők listája alatt megjelenik.

(2) Egyszerű elektronikus kérdőívvel kötelezhetők a hallgatók óra közben válaszadásra, melynek eredménye és a beküldők listája automatikusan táblázatban rögzül (Google kérdőívek, Teams feladatok).

(3) Természetesen az előadás közben az előadó vagy oktatásszervező feljegyezheti a résztvevők listáját jelenléti ívre.

Mit lehet tenni, ha a Teams felületen megtartott órát az egyik hallgató felveszi videóra, így az oktatónak már nincs lehetősége videót készíteni?

(1) Az oktatóktól azt várjuk, hogy az órákról dokumentációs célból és a későbbi felhasználás (pl. hallgatói ismétlés, tanóra pótlás megkönnyítése) érdekében készítsenek videófelvételt.
A diasor, az oktató arcképe és hangja az oktató által előzetesen vagy a megtartott óra során videóra felvehető. Amennyiben a hallgató élni kíván az arcképe meg nem jelenítéséhez fűződő jogával, a tanóra alatt webkameráját ne kapcsolja be.

(2) A tanóra megkezdése előtt az oktató írásban és/vagy szóban tájékoztassa a hallgatókat, hogy az óra videóra történő felvétele hallgatók számára nem engedélyezett.
Ezt a Teams programban le is tudja tiltani. Az útmutató ehhez a funkcióhoz itt található.

Az előadásról vagy más tanóráról készített videó, mely a részt vevő személyeket veszi fel, és a résztvevők arcképét azonosíthatóan tartalmazza, személyiségi jogokat sérthet.

A hallgatók nem rögzíthetik az órák képi és hanganyagát, mert a kar nem tudja garantálni az egészségügyi adatvédelmi, általános adatvédelmi, etikai, szellemi tulajdonhoz és személyiséghez fűződő jogok, szabályok betartását.
(3) Az oktató által felvett tanórákat, előkészített előadás-videókat, hanggal ellátott diasorokat a PotePedia felületen, a Teams csoportban vagy a Neptun MeetStreeten kell a jogosult felhasználók számára elérhetővé tenni.

Hogy lehet a tanóráknak megfelelő videókonferenciákat előre időzíteni, és a Teams naptárban rögzíteni?

A tanórák időpontjait a könnyebb nyomon követhetőség és a hallgatók időben történő tájékoztatása érdekében (pl. ha a tanóra bármi okból - pl. technikai hiba miatt - pótlásra szorul, nem az eredetileg tervezett, órarend szerinti időpontban valósul meg) a Teams alkalmazás belső naptárában is vezetni kell. Az időpontokat legkésőbb az órát megelőző napon meg kell adni. A Teams naptár kezeléséről ezen a linken találnak útmutatót

Hogy tudom előadás közben nyomon követni a hallgatók üzeneteit, kérdéseit a MS Teams programban?

(1) Van lehetőség arra, hogy vetítés közben is aktív legyen a Teams program ablaka a képernyőn, ami lehetőséget ad a hallgatói megjegyzések, kérdések áttekintésére.

(2) Lehetséges két különböző készülékkel egyidejűleg bejelentkezni a Teams programba, melyek közül az egyik (pl. telefon) a hallgatói kérdéseket, megjegyzéseket mutathatja, a másikon (pl. asztali számítógép vagy laptop) az előadás vetítése történhet.

Mit lehet tenni, ha a hallgató felvett egy klinikai gyakorlati témájú választható tantárgyat (pl. Klinikai szakmai blokkgyakorlat), de a koronavírus járvány miatt nem tudta teljesíteni?

(1) Ebben az esetben a tantárgy teljesítése nem írható alá.

(2) Lehetőség van kivételesen arra, hogy a hallgató az ilyen okból nem teljesített tantárgyat indokolt kérelem alapján utólagosan leadja a szorgalmi időszak 12. hetéig.

Milyen útmutatást célszerű adni az online tanórán részt vevő hallgatóknak az óra eredményessége érdekében?

(1) Az óra előkészítéseként, tájékoztatni kell a hallgatókat a tanóra időpontjáról (pl. a Teams naptár használatával), a hallgatók megkaphatják a tananyagokat, melyekből előre tudnak készülni, vagy a hatékony jegyzetelés céljából maguk számára a dokumentumokat letölthetik.

(2) A videókonferencia megnyitását megelőzően az oktató írásban vagy szóban közölheti a hallgatókkal azokat az információkat, melyeket az optimális technikai minőség, valamint az optimális szakmai élmény érdekében szükségesnek tart (előadás felvételének tiltása, előzetes felkészülés módja, esetleg webkamerák, mikrofonok kikapcsolása, kérdések feltételének módja, jelenlét ellenőrzése).

Hírarchívum