Hírek

Távoktatás - 2020. március 25, szerda

Gyakori kérdések és válaszok oktatóknak az új oktatási renddel kapcsolatban

Mik a fontos szempontok a távoktatási alkalmak megszervezésénél?

(1) Időben elküldött meghívó és információ az óra menetéről és az elektronikus platformról a hallgatóknak

(2) Előre összeállított órai tananyag (szöveg, kép, kérdőív, video)

(3) Az óra tartalmazzon oktató-hallgató interakciót (oktatói-hallgatói írásos konzultáció/chat, kérdőív kiküldése és az eredmények megvitatása, feedback kérdőív kitöltetése).

Miért van szükség az órarend szerinti oktatásra a távoktatási formában, hiszen azt a hallgatók bármikor tanulmányozhatják, utólag is megtekinthetik, elemezhetik?

A hallgatók napi programja a távoktatási formában is ugyanolyan telített lesz, mint a szokásos oktatás során. Emiatt nem nagyon lesz lehetőségük a megszabott órarendi időpontokon túlnyúló vagy különleges időpontokban tartott oktatásra. Másrészt a hallgatóknak is szükségük van pihenésre, amit fontos tiszteletben tartani. Természetesen szorgalmi feladatok alkalmazására, a kiemelten motiváltak számára adott külön feladatok feladására van lehetőség.

Miért van szükség arra, hogy az órarendi beosztásnak megfelelően megtörténjenek a tantermi előadások, hiszen a hallgatók bármikor megtekinthetnek és megtanulhatnak bármilyen előadást, mely az elektronikus felületen vagy a Neptun MeetStreetben szerepel?

Nem szabad alábecsülni az elektronikus tananyagfejlesztés munka- és időigényességét. Ha a tantermi előadások diasorainak összeállítása, majd évenkénti felújítása jelentős energiát igényel a felelős oktatóktól, akkor a távoktatási anyag kialakítása ennél még több energiát köt le. Emiatt fontos, hogy a munka egyenletesen oszoljon el a szemeszter hátralévő részében.

Mik az elfogadott, jó módszerek a tantermi előadások távoktatási technikájára?

(1) Videora felvett előadás, melyet a hallgatók központi tárhelyről megtekinthetnek.

(2) Voice over Powerpoint előadások, melynek keretében az oktató maga veszi fel előadásának hanganyagát a diasor levetítése során, így hanggal, magyarázattal kísért előadás keletkezik.

(3) Zoom vagy Teams előadás, melyben a résztvevők látják a tanár előadását a tanteremhez hasonlóan.

Mi a titka a jó minőségű tantermi távelőadásnak?

(1) Megújított, korszerű, didaktikus, nem túlzsúfolt, 45 perces tanórához igazított diasor.

(2) Jó mikrofon, jó minőségű hangfelvétel (általában a számítógépekhez kapható külső mikrofonok, de még a laptopokba, tabletekbe, telefonokba épített belső mikrofonok felvételi minősége megfelelő).

(3) Az oktató arcképének, gesztusainak felvétele alárendelt jelentőségű.

Hogy lehet elektronikus eszközökkel gyakorlatot tartani?

 (1) Mindenképpen szükséges egy stabil, az oktató által ismert működésű interaktív felület (Microsoft Teams, Google dokumentum, Google class, Zoom, stb.).

(2) Szerencsés a legalább egy nappal az óra előtt kiadott elektronikus tananyag (szövegek, képek, videok, kérdőívek).

(3) Előnyös, ha a hallgatók kapnak a gyakorlatot előkészítő feladatot, melynek megbeszélésével indulhat a gyakorlat.

(4) Amennyiben a gyakorlat jellege ezt lehetővé és szükségessé teszi, elfogadható több hallgatói csoport összevonása és a gyakorlat több oktató általi megtartása.

Milyen módon lehet értékes egy távoktatási formában megtartott klinikai szakmai gyakorlat?

(1) Amennyiben - ugyan hallgató-beteg, hallgató-oktató találkozást nem tartalmaz, de - fontos, gyakorlatias ismereteket tanít meg, kérdez ki, ismétel át, erősít meg.

(2) Amennyiben felkészít a szigorlatra, valamint a záróvizsgára.

(3) Amennyiben az orvosi gondolkodást, lényeglátást, betegközpontúságot gyakoroltatja.

(4) Amennyiben a professzionális fellépést támogatja a terminológia gyakoroltatásával, az írásbeli és szóbeli orvosi kommunikáció erősítésével.

(5) Amennyiben a hallgató választ kaphat lényeges, a gyakorlati tevékenységét érintő kérdésekre.

(6) Amennyiben a hallgató a konzultációk kapcsán megismerheti egy-egy orvos egyéniség személyes gyakorlatát, szemléletét.

Hogy lehet tudományos diákköri munkát végezni, dékáni pályamunkát és záróvizsga szakdolgozatot készíteni anélkül, hogy a hallgató bemehetne a laboratóriumba, betekinthetne a kórlapokba, találkozhatna a betegekkel, vagy személyesen találkozna konzulensével? Hogyan lehet szakdolgozatot védeni elektronikusan?

(1) Sajnos nem minden tudományos diákköri és szakdolgozati téma dolgozható fel távoktatási formában, személyes találkozások nélkül.

(2) A legtöbb esetben azonban a hallgató irányítható olyan módszerek, adatfeldolgozási feladatok, olyan munkák vagy részmunkák felé, melyek távolról, home-office-ból is végezhetők, és a hallgató teljesítménye értékes, önálló tudományos tevékenységnek minősíthető.

(3) Az oktató-hallgató interakció megfelelő alakításával a konzulensi tevékenység értékes lehet, és a hallgató munkájának értékét és önállóságát nem csökkenti.

(4) A szakdolgozat védésénél a Bizottság videokonferencia beszélgetés keretében eszközölheti a védést, az előírt szabályoknak megfelelően. Pl alkalmas erre a Skype vagy a Microsoft Teams program.

Mit gondol a PTE ÁOK az önkéntes tevékenységről hallgatók körében?

(1) A PTE ÁOK nagy örömmel veszi hallgatóinak részvételét betegellátó feladatokban, de azokat nem teszi és nem is teheti kötelezővé.

(2) A kar nem gondolja úgy, hogy a szakmai gyakorlat tanulmányi követelmények kizárólag "önkéntes" tevékenység útján teljesíthetők, a tantárgyfelelősök megítélés alapján egyéb megoldásra széles teret biztosítunk.

(3) Fontos azt is megemlíteni, hogy az önkéntes hallgatói betegellátó munka nem végezhető minden szakmai gyakorlati területen, nem minden klinikának, kórháznak azonos a betegellátási (túl)terheltsége, így nem mindenhol fogadnak önkénteseket, és általános szabályként a hallgatók nem látogathatják az egyetem épületeit, így a klinikákat is.

(4) Külföldi hallgatóink jelentős része számára a kommunikációs barrier, nyelvi nehézségek miatt lényegesen nehezebb önkéntes munkát vállalni.

(5) Az önkéntes betegellátó munka mellett a hallgatónak időt kell találnia egyéb tanulmányi kötelezettségének teljesítésére.

(6) A kar beszámítja az önkéntes betegellátó munkát szakirányú szakmai gyakorlatként az azt végző hallgatóknak, a kiadott igazolás(ok) alapján.

Miért baj az a távoktatás során, ha előadásomat vagy tananyagaimat nem készítem el az órarendben szereplő időpontra, hanem csak később, hiszen bármikor megnézhetik a hallgatók?

A rugalmasság a távoktatásban nem jelentheti azt, hogy egyenlőtlen terhelést kapnak hallgatóink. Biztosítani kell a tananyag és a tanulmányi munka egyenletes eloszlását a szorgalmi időszak során.

Az oktató kizárólag a tanórájának megfelelő mennyiségű tanulmányi munkát követelhet meg és adhat a hallgatóknak, még akkor is, ha az elektronikus kommunikáció kísértést jelent a túlzások irányában.

Milyen a nem megfelelő minőségű vagy színvonalú tananyag?

(1) Olyan hosszú, hogy az oktató sem olvassa el több, mint egyszer.

(2) Olyan hosszú, hogy az oktató nem olvassa el egyszer sem, de azt gondolja, úgyis tudja, mi szerepel benne.

(3) Olyan költséges, hogy a tantárgyfelelős sem maga, sem munkatársai számára nem szerzi be.

(4) Súlyosan idejétmúlt, és korszerűtlensége jó előadói technikával és kiegészítő magyarázattal sem korrigálható.

(5) Feleslegesen bonyolult, szakjaink képzési és kimeneti követelményrendszerét magasan meghaladó színvonallal.

(6) Aminek tananyagából maga a tantárgyfelelős is, de gyakorlatvezető kollégája biztosan megbuktatható.

(7) Aminek helyességével kapcsolatban már a tantárgyat tanító oktatók sem értenek egyet.

(8) Melyet a hallgató tannyelvétől eltérő nyelven írtak.

(9) Mely az előadások, gyakorlatok tematikájával jelentős mértékben ellentmondó állításokat tartalmaz.

Mire alkalmas a POTEcho?

A POTEcho a PTE ÁOK és GYTK gyors reagálású hallgatói feedback programja, melynek elérhetősége potecho.pte.hu.

(1) Alkalmas az oktató által a tanórát megelőzően előkészített feedback kérdőíven a kérdőív kódja alapján az óra hallgatói véleményezésére.

(2) Alkalmas a tanóra közben, azt megelőzően vagy azt követően a hallgatók előképzettségének, felkészültségének, tudásának, véleményének gyors, akár az előadás diasorába építhető felmérésére, így akár a nagylétszámú tanórák inteaktívabbá tételére.

Mit jelent a hallgatók számára kiadott tananyag és szemléltető anyag esetében a szerzői jogok tiszteletben tartása egy non-profit állami fenntartású egyetem esetében?

(1) Az idézett szövegeket szabályos hivatkozással kell ellátni.

(2) Az ábrákat ismert, eredeti forrásból, megfelelő forrásmegjelöléssel kell alkalmazni.

(3) Az előadások diasorai, a tananyagokban szereplő információk és ábrák csak arra jogosult hallgatók és oktatók által hozzáférhetők, mégis elkerülhetetlen nyilvánosságra kerülésük.

Mit jelent a hallgatók számára kiadott tananyag és szemléltető anyag esetében a betegjogok és személyiségi jogok tiszteletben tartása?

(1) Ugyan a hallgatókat is köti a betegadatokat érintő orvosi titoktartási kötelezettség, de (2) az adatvédelmi incidensek elkerülésére az oktatási anyagokban a betegadatok feltüntetése csak anonimizáltan történhet. (3) Az oktatási anyagokban személyekről készült felvétel csak azok írásos hozzájárulásával, a személy felismerhetőségének veszélye nélkül alkalmazható.

Hírarchívum